అస్తిత్వం

* * *

వేకువల్నీ, వేదనల్నీ అధిగమించి
నిత్య పథికులమై,
నిరంతరాన్వేషణార్థులమై
ఎటు వెళ్తున్నాం, ఏమై పోతున్నాం?
నిన్నూ, నన్నూ సమస్త ప్రపంచాన్ని ఆవరించిన కాలం
మహా మౌనిలా, లిప్తలు, లిప్తలుగా
కంటి చూపుల వెంట, ఒకటి కాని దారుల వెంట
ప్రయాణమై వెళ్తుంటే నీకేమనిపిస్తోంది?
ఆ నిశ్శబ్దంలో అడుగులు లెక్కెట్టుకుంటూ–
కుడి, ఎడమలమై నువ్వూ నేనూ అనుసరిస్తూనే ఉన్నాం!
గమ్యం అర్థం కాక అయోమయంలో పడుతూనే ఉన్నాం!

* * *

3 thoughts on “అస్తిత్వం

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.