సంతోషి – స్కెచ్ పెన్ను – వార్త ఆదివారం 29th Dec.2019

* * *  * * *