మరో సమీర – ఆదివారం ఆంధ్రజ్యోతి 3rd Nov, 2019

* * *   * * * ఈ కథను ఆడియో రూపంలో వినాలనుకుంటే ఈ క్రింది లింక్ లో వినవచ్చు. https://www.youtube.com/watch?v=edBRCJElEOM&list=PLFu54JfDIyHq-IVXlW9jDz2cQ0plII9dM&index=1 * * *