అరవిందుకి చదువొస్తుందా – కస్తూరి బాలికల ద్వైమాస విద్యా పత్రిక May – June 2019

* * *  ఈ  కథను ఆడియో రూపంలో వినవచ్చు. https://www.youtube.com/watch?v=2yYCgP_Ordc&list=PLFu54JfDIyHq-02t2ESjcigIZUpPK67ts&index=4 * * *