అక్కచెల్లెళ్లు – కౌముది – గులాబీల తోట నవల- 2014

ద్వైతాద్వైతం

* * *

నీరాకనంటే ఎన్నాళ్ళు ఉంటావులే అన్న నిర్లిప్తత!
నువ్వొస్తున్నావన్న కబురుతో పాటు వెళ్లిపోతావన్న దిగులు! నిజం చెప్పనా………..
ఎప్పుడో, బహుశా ఏ జన్మలోదో అనిపించే జ్ఞాపకం!

ధనుర్మాసపు చిరుచలిలో…………..
వరండా అంచునో, డాబా పిట్టగోడ మీద నీలాకాశం క్రిందో కూర్చుని
వాకిలి ముందు క్రితం రాత్రి వేసిన ముగ్గుల్ని, గొబ్బెమ్మల సిగలో తురిమిన బంతి పువ్వుల్ని
చూస్తూ కబురులాడే తీరిక లేదంటావ్!
ఎందుకో అలలు అలలుగా నవ్వులు పూచే ఆ పసితనాలు ఏమయ్యాయో!?
ఒక ఇంటి కప్పుక్రింద కలిసి గడిపిన నిన్నమొన్నలన్నీ ఏమయ్యాయో!?
జ్ఞాపకాల మూటలై, చెలిమి ఊటలై,
మదినిండా నిక్షేపాలై మాత్రం ఉన్నాయిలే!
అవి నేను మొయ్యలేని బరువులై వేధిస్తుంటే,
నీ మరో ఆగమనానికై ఇప్పటి నుంచీ
ఎదుర్కోలు సన్నాహాలు చేసుకోనా??

* * *

View original post

పునరపి – వాకిలి సాహిత్య పత్రిక Sept. 2016

* * * నువ్వొస్తున్నావట! ఔను, పాత ఉక్రోషాలన్నీ మర్చేపోయిందీ మనసు వచ్చేస్తున్నావ్, నాకు తెలుసు. వేల మైళ్ల దూరాన్ని మనో వేగంతో ముందే దాటేస్తావ్, ఇంతలోనే నడి ప్రయాణపు పలకరింపువవుతావు. ఒట్ఠి పిచ్చివాడివి! సమాంతరంగా నీతో ప్రయాణం చేస్తూనే ఉన్నానన్న వాస్తవం మరిచేపోతావ్ ఓహ్, నిజంగా వచ్చావ్. అదే మబ్బుపట్టిన సాయంకాలం, అదే ఎదురుచూపుల వాకిలి ఆ కాసిని మెట్లూ అధిగమించలేని అలసట నీ అడుగుల్లో నీ ముఖంలో ఒక దైన్యం మాటల దొంతరలు పేర్చని …

Continue reading పునరపి – వాకిలి సాహిత్య పత్రిక Sept. 2016