గులాబీల తోట – కౌముది Jan-Dec, 2014

* * * “There have been great societies that did not use the wheel, but there have been no societies that did not tell stories”- Ursula K. Le Guin, American Author. మాన్ సూన్ ఆరంభం అయ్యేందుకు ఇంకొక్క నాలుగు రోజులు సమయం ఉంది. ఎండలతో ఉక్కిరిబిక్కిరైన ముంబై మహా నగరం కమ్ముకొచ్చే మేఘాల కోసం ఎదురు చూస్తోంది. * * *