సరిపడని సూత్రాలు – ఆంధ్రజ్యోతి సచిత్ర వారపత్రిక 14th Feb, 1992 (‘మనం మైనస్ నువ్వు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒఠ్టి నేను’ కథా సంపుటి లోని కథ)

* * * ఈ కథను ఆడియోలో క్రింది లింకులో వినవచ్చు. https://www.youtube.com/watch?v=Qb5yLKgd1bw&list=PLFu54JfDIyHq-IVXlW9jDz2cQ0plII9dM&index=6 * * *