అదొక్కటీ మరిచినవాడు! – సహరి, అంతర్జాల సమగ్ర వారపత్రిక, 26th Feb. 2021

  * * *                  

* * *

One thought on “అదొక్కటీ మరిచినవాడు! – సహరి, అంతర్జాల సమగ్ర వారపత్రిక, 26th Feb. 2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.