మరో సమీర – ఆదివారం ఆంధ్రజ్యోతి 3rd Nov, 2019

* * *   * * * ఈ కథను ఆడియో రూపంలో వినాలనుకుంటే ఈ క్రింది లింక్ లో వినవచ్చు. * * *