మరో సమీర – ఆదివారం ఆంధ్రజ్యోతి 3rd Nov, 2019

* * *

20191103_17225620191103_17453920191103_174550

 

* * *

ఈ కథను ఆడియో రూపంలో వినాలనుకుంటే ఈ క్రింది లింక్ లో వినవచ్చు.

* * *

2 thoughts on “మరో సమీర – ఆదివారం ఆంధ్రజ్యోతి 3rd Nov, 2019

  1. Pingback: మరో సమీర – కథ, ప్రేరణ – ఆడియో (3rd Nov. 2019 – ఆదివారం ఆంధ్రజ్యోతి) – ద్వైతాద్వైతం

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.