పక్షుల దాహం తీరుద్దాం రండి – బాల భారతం Aug, 2019

* * *

IMG_20190818_113507894IMG_20190818_113519175

* * *

 

 

2 thoughts on “పక్షుల దాహం తీరుద్దాం రండి – బాల భారతం Aug, 2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.