ఇదేం సంప్రదాయం? – ఆంధ్రజ్యోతి సచిత్ర వారపత్రిక 24th Mar, 1989

* * *

IMG_20190730_063826841

* * *

2 thoughts on “ఇదేం సంప్రదాయం? – ఆంధ్రజ్యోతి సచిత్ర వారపత్రిక 24th Mar, 1989

  1. seshu

    Present day girl in urban areas has changed her narrative to some extent.. However the condition of girls remain more or less same even after so many years. It remains the same unless the attitude of the man changes.. unless man stops treating girl as an object of beauty..

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.