ప్రార్థన – కస్తూరి బాలికల ద్వైమాస విద్యా పత్రిక, Jan – Feb, 2019

* * * ఈ కథను ఆడియో రూపంలో కూడా వినవచ్చు. * * *