ప్రార్థన – కస్తూరి బాలికల ద్వైమాస విద్యా పత్రిక, Jan – Feb, 2019

* * *

IMG_20190219_144219967IMG_20190219_144234931IMG_20190219_153700980

ఈ కథను ఆడియో రూపంలో కూడా వినవచ్చు.

* * *

2 thoughts on “ప్రార్థన – కస్తూరి బాలికల ద్వైమాస విద్యా పత్రిక, Jan – Feb, 2019

  1. Pingback: బడి బయటి పాఠాలు, రెండవ ఎపిసోడ్ – ప్రార్థన – కస్తూరి బాలికల ద్వైమాసిక విద్యా పత్రిక, Jan-Feb 2019 – ఆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.