సరిపడని సూత్రాలు – ఆంధ్రజ్యోతి సచిత్ర వారపత్రిక 14th Feb, 1992 (‘మనం మైనస్ నువ్వు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒఠ్టి నేను’ కథా సంపుటి లోని కథ)

* * *IMG_20180805_154701030IMG_20180805_154711249IMG_20180805_154731748

* * *

One thought on “సరిపడని సూత్రాలు – ఆంధ్రజ్యోతి సచిత్ర వారపత్రిక 14th Feb, 1992 (‘మనం మైనస్ నువ్వు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒఠ్టి నేను’ కథా సంపుటి లోని కథ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.