అనగనగా ఒక మహారాణి… – రచన ఇంటింటి పత్రిక Jul, 2010 (‘మనం మైనస్ నువ్వు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒఠ్టి నేను’ కథా సంపుటి లోని కథ)

* * *

IMG_20180805_153723348IMG_20180805_153740833_BURST000_COVERIMG_20180805_153817731IMG_20180805_153841340IMG_20180805_153913429IMG_20180805_153940258

* * *

 

One thought on “అనగనగా ఒక మహారాణి… – రచన ఇంటింటి పత్రిక Jul, 2010 (‘మనం మైనస్ నువ్వు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒఠ్టి నేను’ కథా సంపుటి లోని కథ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.