అక్కరలేనితనం – ఈమాట వెబ్ మ్యాగజైన్ – Oct, 2017

* * *

నడచివెళ్లే ఉదయాలు పడమటి వాకిట్లో మంచం వాల్చుకునేవరకూ
కలత నిదుర అంచున పొడిబారిన కళ్లు వెలుతురును పలవరించేవరకూ
నిలువనీయని గుండెచప్పుళ్లు ప్రశ్నలై నన్ను నిలేస్తున్నాయి!

ఎప్పుడొచ్చి చేరిందో మనుషుల మధ్య ఈ అక్కరలేనితనం
వెనుక మిగిలిన పాదముద్ర కూడా తనకు నేనేమీ కానంటోంది!

నడకలే నేర్వని బాల్యం తన లోకంలో తానుంటే
యౌవనమంతా ఒంటరి విజయాల వెంట పరుగెడుతోంది!
గెలుచుకున్న కీర్తి పతకాలు అభినందనల కొక్కేనికి వేళ్లాడుతుంటే,

* * *

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.