ఇల్లొక ఆత్మీయ బంధువు – కౌముది – గులాబీల తోట నవల – 2014

* * *

మనసు, మాయ పర్యాయ పదాలని తెలుసు
మళ్లీ మళ్లీ రంగురంగుల ఆశ నిరాశల్నిఅద్దుతుంటాయనీ తెలుసు!
నారింజరంగు సూర్యోదయాలు చైతన్య రహదారుల్ని పరుస్తుంటే,
ఊదారంగు సాయంత్రాలు మాత్రం గుండె నిండా గుబులు మబ్బుల్ని నింపుతూ ఉంటాయి!
అయినా…………..
అన్ని రుతువులతో సహవాసం చేసే పెరటి పచ్చదనం ఎర్రెర్రని ఆశల్ని పూస్తూనే ఉంటుంది!
ప్రకృతి పంచే సందేశాల విందు వెన్నంటి ఉండే ఆర్ధ్రతవుతుంది!
తూర్పున బయలుదేరిన ఉత్సాహం పడమటి దిక్కుగా నిస్త్రాణ అవుతుంది!
నిశీధి నిశ్శబ్దం అలుపు తీర్చే లాలిపాటవుతుంది!
నిద్దట్లో పాపాయి అమ్మని పెనవేసుకునే అనురాగమవుతుంది!
ఆర్చుకుపోయిన మనశ్శరీరాలకు ఇల్లు ఆత్మీయబంధువవుతుంది!

* * *

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.