కై, నీకోసం!

* * *

ఎవరో, ఎక్కడివాడో తెలియదు,
చటుక్కున రాక తప్పదనుకున్న గాలివానలాగే వచ్చాడు!
వాడి చూపులు నన్ను చుట్టుకునే ఉంటాయి, నన్ను శిలువని చేస్తుంటాయి!
అంతలోనే దిగంతాల్లో ఏ అగోచర దృశ్యాల్నోదర్శిస్తుంటాయి.
నాపిలుపుకే విచ్చుకున్నట్లుంటాయి ఆ పెదవులు!
ఏ భాషకీ అందని ఎన్నెన్నో సందేశాల్ని అందిస్తుంటాయి ఆ నవ్వులు!
ఆ వేలి కొసలు ఏ మాయా మోహాల్నో నాలో ఒణికింపచేస్తుంటాయి!
ఏ రాగాలకీ అందని సుస్వరాల్ని ఎక్కణ్ణుంచో అవలీలగా ప్రవహింపచేస్తుంటాయి!
వీడోక పాటా? వీడొక ప్రవాహమా?
వీడొక భావమా? వీడొక స్పర్శా?
వీడొక సందేశమా? ఏమో?!
వీణ్ణీ చూస్తే యుగయుగాల దుఃఖం!
వీణ్ణి హత్తుకునే ఉండాలని ఎందుకో తపన!
అవును, వీడొచ్చాక స్థిమితమే లేదు!

* * *

One thought on “కై, నీకోసం!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.