ఒక సామీప్యం

* * *

ఆ రాత్రి నిన్నూ నక్షత్రాన్నీ నిశ్శబ్దంగా చూస్తూనే ఉన్నాను!
నీ కబుర్ల మాయలో పడి ఆ ఒంటరి నక్షత్రాన్ని కాస్త నిర్లక్ష్యంగానే చూశాను!
ఊహకందని దూరానున్న నక్షత్రాన్ని
నీ సామీప్యం వెక్కిరిస్తుంటే జాలిజాలిగా చూశాను!
ఆకాశం నిండా శరద్రుతువు ఒక మోహపు వెల్లువై కమ్మిన ఈ రాత్రి….
నీ కబురందక ఈ మారుమూల విలవిల్లాడుతున్న నన్ను
ఆ నక్షత్రం చూస్తోంది!
ఊరుకొమ్మంటూ ఎదుట తానున్నానంటూ ఓదారుస్తోంది!

* * *

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.