ఏ మాసమైతేనేం? – కౌముది Dec, 2014

* * *

అవి మాఘ మాసారంభపు రోజులు !
మంచు తెరలు ఒకింత త్వరగా కరిగి మాయమవుతున్నవేళ!
తూర్పు వాకిట్లో
వెలుగుపువ్వుల ముగ్గులేసేందుకు
ప్రకృతి యావత్తూ సమాయత్తమవుతున్న వేళ !

అలవాటైన దారుల వెంట

* * *

One thought on “ఏ మాసమైతేనేం? – కౌముది Dec, 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.