పరమంత సహనం – ఆదివారం ఆంధ్రజ్యోతి May, 2016

* * *

123

 

పీలేరు నుండి ఒక పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు తమ బడిలో పదవ తరగతి పిల్లలతో ఈ కథ గురించిన అభిప్రాయాలను రాయించినట్టు చెబుతూ, అందులో ఒక విద్యార్థిని అభిప్రాయాన్ని పంపారు. ఇది నాకు దొరికిన మంచి అనుభవం.

* * *

* * *

One thought on “పరమంత సహనం – ఆదివారం ఆంధ్రజ్యోతి May, 2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.