నువ్వో తత్త్వవేత్తవా నేస్తం? – కౌముది Sept, 2014

* * *

రాబోయే రహదారుల వెంట నాకోసం ఏదో అద్భుతం
దారి కాచి మరీ వేచి ఉందనే ఆశ
నన్ను ప్రతి మలుపులోనూ ఉత్సాహంగా నడిపిస్తుంటే
సహ పధికురాలివై కలిసిన నిన్ను కాస్సేపు విన్నాను!
ఇవన్నీ ఎప్పుడో విన్నవే నన్నభావం!

* * *

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.