కలల మొలకలు – కౌముది Oct, 2013

* * *

కలలు మొలకెత్తిన మొన్న లేవీ? వాటిని నెమరేసిన నిన్నలేవీ?
మట్టి పెళ్లల వెచ్చని ఒడిలో ఒదిగి చూసే కలల కలవరింతల విత్తులేవీ?
అస్తమయ సూర్యుడితో గుసగుస లాడుతున్నాయా?

నాలుగు దిక్కులా చేతులు చాచి,
భూమిని, ఆకాశాన్ని, పులుముకున్న మాయనీ,
పలకరించే గాలినీ ,ప్రవహించే మబ్బునీ,
పరవశం గా చుట్టుకుని,  లోవెలుగుల జాడల్ని వెతుక్కుంటున్నాయా?

* * *

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.