అద్దం – ఆకాశవాణి 2014, కౌముది April, 2015

* * *

సూర్యుడు లోకబాంధవుడు కదూ చుట్టూ ఉన్న లోకంతో తన బాంధవ్యాన్ని మరింత    స్పష్టంగా ప్రదర్శిస్తున్నాడు. వేసవి ఎండ చురచుర లాడుతోంది .

ఆధార్ కార్డ్ కోసం నిలుచున్న సావిత్రికి అసహనంగా ఉంది . చుట్టూ రణగొణ ధ్వనులతో నిరంతరాయంగా కదులుతున్న ట్రాఫిక్. క్యూలో నిలబడిన వాళ్లందరూ ఏవేవో మాటల మధ్య ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. వెనక నిలుచున్నవాళ్ల మాటలు వద్దన్నాచెవిన పడుతున్నాయి.

‘వదినా,విన్నావా? సుందరమ్మ కీ , కూతురికీ చెడింది. ఇక పుట్టింటికీ,తనకీ రుణం తీరిపోయిందని వెళ్లిపోయిందిట  ఆ పిల్ల.’

‘ఏమొచ్చిందిటా? ’  విసుక్కుందా వదినగారు.

* * *

One thought on “అద్దం – ఆకాశవాణి 2014, కౌముది April, 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.