నిష్క్రమణ – కౌముది Jun, 2013 అనువాదంః రచన సోమయాజుల

* * *

ఆ వేసవి సాయంకాలం

అకస్మాత్తుగా అతిథుల్లా వచ్చిన వర్షపు చినుకుల మధ్య,

నువ్వూ నేనూ అపరిచితులమై ఆకాశం కింద నిలబడినప్పుడు

ఎందుకో అర్థంకాని దిగులు

అమ్మ మీద యౌవనారంభం నుండి తరచూ వచ్చిపోయే అలక

ఒక ఒంటరితనపు దుఃఖం

అనువాదంః రచన సోమయాజుల
That summer morning
there was rain
that came as an unexpected guest.
You and I were strangers
under that wet sky
And I was filled with loneliness.
The same feeling
I had in my adolescence
when I would get mad at mom for no reason.
All the colors from the rainbow,
came out of you
one by one to surround me like a tornado.
I stood there motionless,
while our eyes met and traveled some distance together
before they separated to go on their own ways.
Thoughts left me at the threshold of reality and dream.
And I stopped the madness in my heart
and ran down the steps quickly.

 

* * *

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.