బడి బయటి పాఠాలు

 

అరవిందుకి చదువొస్తుందా – కస్తూరి బాలికల ద్వైమాస విద్యా పత్రిక May – June, 2019

సంపూర్ణ – కస్తూరి బాలికల ద్వైమాస విద్యా పత్రిక Mar – Apr, 2019

ఉచితం – వెలకట్టలేనిది! – బడి బయటి పాఠాలు

కాసిని మరమరాలు, కాస్త కోడిగుడ్డు కూర – సారంగ వెబ్ మ్యాగజైన్ Aug 15, 2020

నేనూ హాస్టల్ కి వెళ్తా…సారంగ వెబ్ మ్యాగజైన్ July 15, 2020

కడుపులో భయం పెట్టుకు బతకాల! – సారంగ వెబ్ మ్యాగజైన్ June 15, 2020

మంచినీళ్ళది ఏ మతం? – సారంగ వెబ్ మ్యాగజైన్ March 1, 2020

ప్రార్థన – కస్తూరి బాలికల ద్వైమాస విద్యా పత్రిక, Jan – Feb, 2019

సుకన్య – బడి బయటి పాఠాలు – కస్తూరి బాలికల ద్వైమాస విద్యా పత్రిక Nov – Dec, 2018

బడి బయటి పాఠాలు – కస్తూరి బాలికల ద్వైమాస విద్యా పత్రిక Sept – Oct, 2018

 

* * *