పుస్తక సమీక్షలు

 1. సాహిల్ వస్తాడు, మరికొన్ని కథలు, నెచ్చెలి, అంతర్జాల వనితా మాసపత్రిక July, 2020
 2. మరల సేద్యానికి – నెచ్చెలి, అంతర్జాల వనితా మాసపత్రిక Aug, 2020
 3. అదిగో ద్వారక – నెచ్చెలి, అంతర్జాల వనితా మాసపత్రిక Sept, 2020
 4. రైలుబడి – నెచ్చెలి అంతర్జాలవనితా మాసపత్రిక Oct, 2020
 5. ఒక హిజ్రా ఆత్మకథ – పుస్తక సమీక్ష, నెచ్చెలి, అంతర్జాల వనితా మాసపత్రిక Nov, 2020, ప్రతిలిపి సమీక్షణం పోటీలో ప్రథమ బహుమతి పొందిన సమీక్ష, Mar.2021
 6. మాలతి కథలు – నెచ్చెలి, అంతర్జాల వనితా మాసపత్రిక Dec. 2020
 7. విషాద కామరూప – పుస్తక సమీక్ష, నెచ్చెలి, అంతర్జాల వనితా మాసపత్రిక Jan, 2021
 8. బొట్టెట్టి – పుస్తక సమీక్ష, నెచ్చెలి, అంతర్జాల వనితా మాసపత్రిక Feb, 2021
 9. ముసురు – పుస్తక సమీక్ష, నెచ్చెలి, అంతర్జాల వనితా మాసపత్రిక Mar, 2021
 10. మూడువేల అల్లికలు – పుస్తక సమీక్ష, నెచ్చెలి, అంతర్జాల వనితా మాసపత్రిక Apr, 2021
 11. అవ్వ తాతల కథల సంచీ – పుస్తక సమీక్ష, గ్రంథాలయ సర్వస్వం మాసపత్రిక, May, 2021
 12. గోరాతో నా జీవితం – పుస్తక సమీక్ష, నెచ్చెలి, అంతర్జాల వనితా మాసపత్రిక May, 2021
 13. తడి ఆరని సంతకాలు – నెచ్చెలి అంతర్జాల వనితా మాసపత్రిక, Jun. 2021
 14. అడవి తల్లి, సి.కె. జాను అసంపూర్తి ఆత్మకథ – నెచ్చెలి అంతర్జాల వనితా మాసపత్రిక, Jul. 2021
 15. వెంట వచ్చునది – పుస్తక సమీక్ష, నెచ్చెలి అంతర్జాల వనితా మాసపత్రిక, Aug. 2021
 16. నిత్యకల్లోలం – పుస్తక సమీక్ష, నెచ్చెలి అంతర్జాల వనితా మాసపత్రిక, Sept. 2021
 17. కొత్త బడిలో నవీన్ – పుస్తక సమీక్ష, నెచ్చెలి అంతర్జాల వనితా మాసపత్రిక, Oct. 2021
 18. మా నాయన బాలయ్య – పుస్తక సమీక్ష, నెచ్చెలి అంతర్జాల వనితా మాసపత్రిక, Nov. 2021
 19. జీవన ప్రభాతం-కరుణకుమార కథలు – పుస్తక సమీక్ష, నెచ్చెలి అంతర్జాల వనితా మాసపత్రిక, Dec. 2021
 20. మా పిల్లల ముచ్చట్లు – పుస్తక సమీక్ష, నెచ్చెలి అంతర్జాల వనితా మాసపత్రిక, Jan. 2022
 21. “టోకెన్ నంబర్ ఎనిమిది” – పుస్తక సమీక్ష,నెచ్చెలి అంతర్జాల వనితా మాసపత్రిక, Feb. 2022
 22. కథా మినార్ – పుస్తక సమీక్ష – సారంగ వెబ్ మ్యాగజైన్ 1st Jan, 2019
 23. అశోకమిత్రన్ కథల సంపుటి – నాన్నగారి స్నేహితుడు – పుస్తక సమీక్ష – గ్రంథాలయ సర్వస్వం మాసపత్రిక
 24. “పాణిగ్రహణం-పదిరోజుల్లో” పుస్తక మహోత్సవం Jan, 2016
 25. దూరతీరాలు – నవల ముందుమాట
 26. ఒక మనిషి-ఒక ఇల్లు-ఒక ప్రపంచం గ్రంథాలయ సర్వస్వం May, 2013
 27. “కొత్తస్వరాలు” దాసరి శిరీష కథలు – పుస్తక సమీక్ష,నెచ్చెలి అంతర్జాల వనితా మాసపత్రిక, Mar. 2022
 28. “#మీ టూ” కథలు – పుస్తక సమీక్ష, నెచ్చెలి అంతర్జాల వనితా మాసపత్రిక, Apr. 2022
 29. ఇంగ సెలవా మరి? – పుస్తక సమీక్ష – నెచ్చెలి అంతర్జాల వనితా మాసపత్రిక, May. 2022
 30. జీవనది ఆరు ఉపనదులు – ఒక తల్లి ఆత్మకథ – పుస్తక సమీక్ష – నెచ్చెలి అంతర్జాల వనితా మాసపత్రిక, June. 2022
 31. షేక్స్పియర్ ను తెలుసుకుందాం – పుస్తక సమీక్ష – నెచ్చెలి అంతర్జాల వనితా మాసపత్రిక, July. 2022
 32. పగులు – పుస్తక సమీక్ష – పుస్తకం. నెట్, 22 July. 22
 33. షేక్స్పియర్ ను తెలుసుకుందాం – పుస్తక సమీక్ష – నెచ్చెలి అంతర్జాల వనితా మాసపత్రిక, Aug. 2022 Part – 2
 34. లేడీ డాక్టర్స్ – పుస్తక సమీక్ష – పుస్తకం. నెట్, 10 Aug. 2022
 35. షేక్స్పియర్ ను తెలుసుకుందాం – పుస్తక సమీక్ష – నెచ్చెలి అంతర్జాల వనితా మాసపత్రిక, Sept. 2022 Part – 3