పుస్తకాలు

* * *

రెండు కూడా వొంటరి అంకే, 2017

unnamed

*

గూడెం చెప్పిన కథలు, 2016

unnamed

*

పుస్తక పరిచయం – కౌముది, జూలై 2017

Capture

*

పుస్తక పరిచయం – కస్తూరి, మార్చ్-ఏప్రిల్ 2019

IMG_20190501_145453762

*

మనం మైనస్ నువ్వు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒఠ్ఠి నేను, 2012

Ref.No.1974  Manam - Nuvvu ....Cover Design*

పుస్తక పరిచయం – కౌముది, జూన్ 2017

Pustaka parichayam

*

పుస్తక పరిచయం – దునియా, మన తెలంగాణా,  14 జూలై, 2019

IMG_20190714_160520694

*

పుస్తక పరిచయం – రచన, జూన్ 2013

మనం మైనస్ నువ్వు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒఠ్ఠి నేను-సమీక్ష- రచన-జూన్ 2013.JPG

మనం మైనస్ నువ్వు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒఠ్ఠి నేను-సమీక్ష- రచన-జూన్ 2013 (2).JPG*

పుస్తక పరిచయం – కౌముది, ఆగష్టు 2013

మనం మైనస్ నువ్వు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒఠ్ఠి నేను- సమీక్ష- కౌముది-ఆగష్టు 2013.JPG

* * *